oz 470

OZ Nádej detí

Občianske združenie Nádej detí vzniklo z iniciatívy zamestnancov Detského domova Nádej v Bernolákove v roku 2004. Počas svojej krátkej existencie organizačne a finančne participovalo na niekoľkých úspešných podujatiach pre deti z Detského domova Nádej v Bernolákove. Podieľalo sa na príprave vystúpení detí v súťaži "Najmilší koncert", "Úsmev ako dar", na vystúpeniach v rámci obce, pri rôznych podujatiach. Pripravilo zaujímavé pobyty v prírode, súťaže, turistické akcie, náučné exkurzie. Umožnilo deťom navštevovať záujmové krúžky, zúčastniť sa rekreácie, letných táborov, prispelo na štúdium detí. Založilo fond odbornej literatúry pre zamestnancov detského domova.

Ciele OZ

  • Prispievať k skvalitneniu života detí v ústavnej starostlivosti materiálne aj duchovne
  • Aktívne sa spolupodieľať na podpore a rozvoji tvorivosti a záujmov detí v ústavnej starostlivosti
  • Podieľať sa na humanizácii ústavnej starostlivosti rozvojom dobrých vzťahov, spolupráce, partnerstva, pozitívnych citov
  • Morálne, finančne a materiálne pomáhať pri príprave detí v ústavnej starostlivosti na samostatný život
  • Prispievať k odbornému rastu zamestnancov detského domova
  • Získavať k spolupráci pre svoje ciele odborníkov, dobrovoľníkov, verejne činné osobnosti, spolupracovať s inými občianskymi združeniami, nadáciami a organizáciami
  • Získavať materiálne a finančné prostriedky na realizáciu svojho poslania a cieľa, organizovať benefičnú činnosť