Erasmus – Inšpiráciou to začína


Názov projektu:
Inšpiráciou to začína
Dátum realizácie:
Marec 2015 – marec 2017
Miesto realizácie:
DeD Nádej Bernolákovo, CES Zlín, Parchim Nemecko
Personálne zabezpečenie:
CES Zlín – manažér projektu
Finančné krytie:
CEZ Zlín – európske fondy
Popis projektu:
Projekt je zameraný na podporu prenosu inovatívnych nástrojov používaných jednotlivými partnermi k riešeniu problémov ohrozených mladých ľudí na trhu práce.
Využitie a cieľ projektu:
Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom z detských domovov uspieť pri prechode z ústavného zariadenia do bežného osobného a pracovného života. Projekt si nekladie za cieľ nahradiť už existujúce aktivity detských domovov, ale poskytnúť mladým ľuďom ďalšiu pomoc pri ich sociálnej a pracovnej integrácií a pri vstupe do bežného života. Čiastkovými cieľmi projektu je naučiť, pomôcť a ukázať mladým ľuďom z detského domova, ako:
- plánovať, realizovať a vyhodnocovať rôzne životné kroky a ciele (príprava na budúcnosť) smerom k plnohodnotnému prežívaniu ich ďalšieho osobného a pracovného života
- rozhodovať sa v rôznych životných situáciách (hľadanie zamestnania, bývania, zachádzania s peniazmi,....)
- reagovať v rôznych životných situáciách (každý človek má iné vlastnosti, predpoklady, možnosti)
Poďakovanie:
Centrum európskej spolupráce, Zlín, ČR a všetkým zúčastneným partnerom projektu