• slide_1_900x300.jpg
  • slide_3_900x300.jpg
Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo má v Bratislavskom regióne dlhoročnú tradíciu. V roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková.

Postupom času prešlo centrum rôznymi zmenami, priestorovými aj personálnymi, ale hlavne sa zmenila filozofia starostlivosti o deti. Predchádzajúcu, typicky internátnu starostlivosť vymenila starostlivosť rodinného typu, ktorá deťom sprostredkúva život v bežnej rodine ako ho poznáme.

V dnešnej dobe sa o deti staráme v štyroch samostatných skupinách a v dvanástich profesionálnych náhradných rodinách. Aktuálna kapacita centra je 78 detí.

OZ Nádej detí

Občianske združenie so sídlom v Bernolákove, pôsobiace v oblasti sociálnych služieb. Orientuje sa na pomoc deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Venujte nám 2%

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 v prospech občianskeho združenia Nádej detí. V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá chce poukázať fyzická osoba, alebo právnická osoba. Viac informácií je možné získať na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

 Pozor zmena! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Plagat DD Bernolakovo A3 bez spadavky

 

Projekty

Erasmus – Inšpiráciou to začína
Florbal
Futbal Plzeň - DD Cup ČR
Mercedes - Ihrisko a rekonštrukcia lavičiek
Plot a parkovacia plocha
Záhradný nábytok
Škoda deň - deň detí v DeD Nádej
Posilňovňa
Prevencia
test
Maľované zábradlie
test
Futsalový zápas Wild Boys BA a podpora pre DeD
BUDDY
oz 470

OZ Nádej detí

Občianske združenie Nádej detí vzniklo z iniciatívy zamestnancov Centra pre deti a rodiny Bernolákovo v roku 2004. Počas svojej krátkej existencie organizačne a finančne participovalo na niekoľkých úspešných podujatiach pre deti z centra. Podieľalo sa na príprave vystúpení detí v súťaži "Najmilší koncert", "Úsmev ako dar", na vystúpeniach v rámci obce, pri rôznych podujatiach. Pripravilo zaujímavé pobyty v prírode, súťaže, turistické akcie, náučné exkurzie. Umožnilo deťom navštevovať záujmové krúžky, zúčastniť sa rekreácie, letných táborov, prispelo na štúdium detí. Založilo fond odbornej literatúry pre zamestnancov centra.

Číslo účtu občianskeho združenia: SK27 0200 0000 0018 7384 8953, banka: VÚB.  

Venujte nám 2%

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 v prospech občianskeho združenia Nádej detí. V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá chce poukázať fyzická osoba, alebo právnická osoba. Viac informácií je možné získať na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

  Pozor zmena! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Ciele OZ

  • Prispievať k skvalitneniu života detí v ústavnej starostlivosti materiálne aj duchovne
  • Aktívne sa spolupodieľať na podpore a rozvoji tvorivosti a záujmov detí v ústavnej starostlivosti
  • Podieľať sa na humanizácii ústavnej starostlivosti rozvojom dobrých vzťahov, spolupráce, partnerstva, pozitívnych citov
  • Morálne, finančne a materiálne pomáhať pri príprave detí v ústavnej starostlivosti na samostatný život
  • Prispievať k odbornému rastu zamestnancov centra
  • Získavať k spolupráci pre svoje ciele odborníkov, dobrovoľníkov, verejne činné osobnosti, spolupracovať s inými občianskymi združeniami, nadáciami a organizáciami
  • Získavať materiálne a finančné prostriedky na realizáciu svojho poslania a cieľa, organizovať benefičnú činnosť